عیسی سر بلند کرد و به آنان گفت:                                «از میان شما، هر آن کس که بی‌گناه است، نخستین سنگ را به او بزند.» 

یا "نخستین سنگ را کسی پرتاب کند که خود شرمسار گناهی نباشد." 
—انجیل یوحنا، فصل ۸