بدتر از دست هایِ آلوده هم وجود دارد:
دست هایِ شُسته از همه چیز